Меню
· Начало
· АРХИВИТЕ_СА_ЖИВИ
· Топ_50
· Рубрики
АРХИВИТЕ СА СИ ЕБАЛИ МАЙКАТА
обявиapocalypshit написа
ДВ, бр. 83 от 21.09.1999 г.
Софийски градски съд


Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.
2 ТЗ с решение по ф.д.№ 9073/99 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност "Пентаимпекс (БГ)" - ООД, със седалище и адрес на
управление София, район "Искър", ж.к.Дружба 2, бл.302, вх. Б, ап.31, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, вкл.внос, износ, реекспорт,
бартерни и други специфични и обвързани операции, търговско представителство
и агентство на български и чуждестранни лица, посредничество и комисионна
дейност, вътрешна и международна транспортна, превозна и спедиторска дейност,
туристическа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна, импресарска
и всякаква друга разрешена със закон търговска дейност.Дружеството е с
капитал 5000 лв.,с неограничен срок, със съдружници Васил Янев Френски и
Любов Василева Френска, които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
46884

Други записи:121912547


ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.
Разградски окръжен съд

Разградският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119,
ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д.№ 94/94 за "Албена - ЧДК" - ООД:
заличава Ангел Димитров Димитров;вписа за управител Хасан Ахмед Башев;
вписа за съдружник Минет Байрамова Азис.
53911

Промени в регистрацията и връзка с БУЛСТАТ:826053530

********************

ДВ, бр. 17 от 28.02.1989 г.
Омуртагски районен съд

Омуртагският районен съд призовава Мустафа Хюсейнов Куров, от с.
Церовище, Разградска област, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 17.IV.1989г. и на 24.IVс. г. в 8 ч. като ответник по гр. д. №
316/88, заведено от Мартин Манов Манов и Марияна Миткова Кирилова, от същото
село, за делба на наследствен недвижим имот.Призованият да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл.50, ал. 2
ГПК.
**********************
Софийски градски съд

Софийският градски съд обявява, че на основание чл.6, ал. 1 във
връзка с чл.129, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д.№ 2509/93 на 2 състав
промени за "Боникс - къмпани" - ООД (обявление № 639, ДВ, бр.16/93): вписва
нов съдружник Андрей Викторович Куропаткин;дружеството се управлява и
представлява от тримата управители Сергей Александрович Бородкин, Игор
Николаевич Некрасов и Андрей Викторович Куропаткин заедно и поотделно.
7018

Промени в регистрацията и връзка с БУЛСТАТ:831603456

*******************
ДВ, бр. 66 от 25.08.1989 г.
Пловдивски окръжен съд

Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл.11, ал. 2 от Указ
№ 56 за стопанската дейност с решение № 647 от 11.VII.1989г. по ф. д.
647/89 вписа в регистъра за фирми на граждани Еднолична фирма "Словестник -
Таскова" със седалище Пловдив и с предмет на дейност: книговезство,
циклопечат, ксерокс, машинописни услуги и печатане на преводи.Фирмата се
представлява от Кирилка Желева Таскова от Пловдив, ул. Професор Цицин 6.
6829

Други записи:020363500

*******************
ЮЛИЯ-707 - ГЮЛА ПРЪНДАЧКА ЕТ

БУЛСТАТ:130713188
Юридически статут: Неюридическо лице
Едноличен търговец (ЕТ)

Документ за създаване:
Решение 1 от 23.03.1995 г. по ф.д. 5095/1995 г. на Софийски градски съд,
партиден № 79534 рег. 3, том 536, стр. 45

................................................................................

АДРЕСИ:
Седалище: област София, общ. Столична, гр.София
тел. код. 02, район Витоша
ул. 643, ГЪРДОВА ГЛАВА № 6

СОБСТВЕНИЦИ:
ГЮЛА ДИМИТРОВА ПРЪНДАЧКА, ЕГН 3002116530
Едноличен собственик,
Дял: 100.00%

УПРАВЛЯВАЩИ:
ГЮЛА ДИМИТРОВА ПРЪНДАЧКА, ЕГН 3002116530,
Длъжност: Собственик, Роля: Управляващ

***************************
БЛАГОРОДНА - ТРОШКА УЗУНОВА ЕТ

БУЛСТАТ:104012296
Юридически статут: Неюридическо лице
Едноличен търговец (ЕТ)

Документ за създаване:
Решение от 06.04.1992 г. по ф.д. 1292/1992 г. на Великотърновски окръжен съд

.........................................................

СОБСТВЕНИЦИ:
ТРОШКА ЦОНЕВА УЗУНОВА, ЕГН 4802231495
Едноличен собственик,
Дял: 100.00%

УПРАВЛЯВАЩИ:
ТРОШКА ЦОНЕВА УЗУНОВА, ЕГН 4802231495,
Длъжност: Собственик, Роля: Управляващ
*********************
Софийски градски съд

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.154, ал.
1, т. 2 и чл.266, ал. 2 ТЗ по ф.д.№ 14885/96 прекратява дейността и
обявява в ликвидация "Анди - Р" - ЕООД, с ликвидатор Гъзим Харапий и срок за
ликвидация 6 месеца.
7060

Промени в регистрацията и връзка с БУЛСТАТ:121277674

***********************
ДВ, бр. 41 от 24.05.1991 г.
Софийски градски съд

Софийският градски съд на основание чл.11, ал. 2 от Указ № 56 за
стопанската дейност регистрира промяна по ф. д. № 3379/90 на филиал "ФХС
Енерджи" на чуждестранна фирма "ФХС Енерджи" - Белгия (обявление № 15036, ДВ,
бр.96/90), със седалище София, община "Средец", ул.Тина Киркова 6, както
следва: фирмата е с уставен фонд 15 000 щатски долара и се представлява от
Мариана Иванова Джамбазка и Джоузев Мартин Путкуипс.
4592

*********************
ДВ, бр. 122 от 21.10.1998 г.
Софийски градски съд

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.
2 ТЗ с решение по ф.д.№ 10798/98 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност "Парк ауто" - ООД, със седалище и адрес на управление
София, район "Изгрев", ж.к.Изток, ул.Чарлз Дарвин 26а, ет.1, ап.3, и
с предмет на дейност: търговска дейност, покупко-продажба на автомобили и
резервни части за тях, гаранционно и следгаранционно поддържане и техническо
обслужване на автомобили, производствена и търговска дейност, вътрешна и
външна търговия, проучване на пазара, транспортни услуги, вкл.и
международен автомобилен транспорт, спедиторска дейност, всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон.Дружеството е с капитал 5 000 000
лв.,с неопределен срок, със съдружници Педала Джузепе, Моника Пифарети и
Петър Велков Петров и се управлява и представлява от Христо Николов Чобанов.
37923

*********************************
ПЕДАЛА - АТАНАС ЧАНКОВ ЕТ

БУЛСТАТ:126151964
Юридически статут: Неюридическо лице
Едноличен търговец (ЕТ)

Документ за създаване:
Решение от 16.05.1996 г. по ф.д. 714/1996 г. на Хасковски окръжен съд,
партиден № 23 рег. ,

...........................................................................

СОБСТВЕНИЦИ:
АТАНАС ЧАНКОВ ПЕТКОВ, ЕГН 4601299106
Едноличен собственик,
Дял: 100.00%

УПРАВЛЯВАЩИ:
АТАНАС ЧАНКОВ ПЕТКОВ, ЕГН 4601299106,
Длъжност: Собственик, Роля: Управляващ

******************
Софийски градски съд

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.
2 ТЗ регистрира промени по ф.д.№ 88/2000 за "Дзя Мин" - ООД: вписва за
съдружници Джуан Цунфа, Джуан Минджи и Дън Шуънин;вписва промени в
дружествения договор.
27989

Промени в регистрацията и връзка с БУЛСТАТ:130188769

*****************
МАНАФИ - МУСТАФА МАНАФ ЕТ

БУЛСТАТ:102204458
Юридически статут: Неюридическо лице
Едноличен търговец (ЕТ)

Документ за създаване:
Решение от 09.12.1993 г. по ф.д. 6346/1993 г. на Бургаски окръжен съд,
партиден № 5627 рег. 3, том 72, стр. 98

..................................................................

АДРЕСИ:
Седалище: област Бургас, общ. Сунгурларе, с.Костен
тел. код. 05576, п. код 8441

СОБСТВЕНИЦИ:
МУСТАФА ИСМАИЛ МАНАФ, ЕГН 5606220488
Едноличен собственик,
Дял: 100.00%

УПРАВЛЯВАЩИ:
МУСТАФА ИСМАИЛ МАНАФ, ЕГН 5606220488,
Длъжност: Собственик, Роля: Управляващ
*********************
ДВ, бр. 3 от 13.01.2004 г.
Висш адвокатски съвет
СПИСЪК на редовните адвокати в Република България за 2003 година

173. Галилей Николов Хайверов.

***************************
ДВ, бр. 49 от 08.06.2004 г.
Софийски градски съд

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.
2 ТЗ с решение по ф.д.№ 11281/2003 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност "Акари Рисорсез лимитед" - ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район "Средец", ул.Съборна 2А, ет.
5, с предмет на дейност: добив, обработка и търговия с минерали, всякакви
други търговски сделки, незабранени от българското законодателство.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,с едноличен собственик
на капитала и управител Джон Мензис, който го управлява и представлява.
4084

Промени в регистрацията и връзка с БУЛСТАТ:131167308
*************
ДВ, бр. 68 от 16.07.2002 г.
Софийски градски съд

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.
2 ТЗ вписва промени по ф.д.№ 10780/99 за "Мензис Авиейшън груп
(България)" - ООД: заличава като управител Уилям Мичел Дийн;вписва като
управител Сони Сонбергер.
30874

*******************
Радомирският районен съд призовава Бисер Георгиев Димитров с последен
адрес Благоевград, кв. Еленово, бл.208, вх. А, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 22.IХ.1997г. в 11 ч. и 30 мин.като ответник по гр.д.№
200/94, заведено от Телефонка Методиева Апостолова от Радомир, за делба.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл.50, ал. 2 ГПК.
78616
************************
Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.
2 ТЗ с решение по ф.д.№ 4711/98 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност "Гуо - груп" - ООД, със седалище и адрес на управление
София, район "Сердика", ж.к.Банишора, бл.28, вх. А, ет.4, ап.18, и с
предмет на дейност: внос и износ на стоки и всички други дейности, разрешени
със закон.Дружеството е с капитал 5 000 000 лв.,с неопределен срок, със
съдружници Гуо Юлин, Гуо Айвен и Гуо Хуй и се управлява и представлява от Гуо
Юлин.
14277

Промени в регистрацията и връзка с БУЛСТАТ:121657751
*******************
ХА БАК ЕООД

БУЛСТАТ:121317332
Юридически статут: Юридическо лице
Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

Документ за създаване:
Решение 1 от 12.10.1994 г. по ф.д. 19276/1994 г. на Софийски градски съд,
партиден № 19932 рег. 1, том 245, стр. 82

.........................

КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 50.00 хил. стари лв.
Вид участие в капитала: Дялове
Брой акции: 500
Номинална стойност: 100 стари лв.

СОБСТВЕНИЦИ:
НГУЕН ХУЙ ТАМ, ЛП 206650
Гражданство/държава: ВИЕТНАМ
Едноличен собственик, Размер на участието: 50.00,
Дял: 100.00%

УПРАВЛЯВАЩИ:
НГУЕН ХУЙ ТАМ, ЛП 206650, Държава: ВИЕТНАМ
Длъжност: Управител, Роля: Управляващ
************************************
ДВ, бр. 61 от 07.07.1995 г.
Бургаски окръжен съд

Бургаският окръжен съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.
2 ТЗ регистрира по ф.д.№ 582/94 еднолично дружество с ограничена
отговорност с фирма "Ани'92" - ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, кв. Сарафово, ул.Ангел Димитров 38, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност - покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;производство на
стоки с цел продажба в страната и в чужбина;бартерни сделки;валутни
сделки;сделки с интелектуална собственост;комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност;представителство и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина;транспортна
дейност, организирана като предприятие;организация на вътрешен и
международен туризъм;хотелиерска дейност;ресторантьорство;рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност;производство на видео- и
звукозаписи;издателска и печатарска дейност, управление и продажба на
недвижими имоти.Дружествотое с капитал 50 000 лв.и се представлява и
управлява от собственика Едуард Вагинакович Арустамян.
4809

Промени в регистрацията и връзка с БУЛСТАТ:812103350

*************************
ДВ, бр. 120 от 29.12.2002 г.
Софийски градски съд

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.
2 ТЗ с решение по ф.д.№ 9483/2002 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност "А.И.Е.- груп" - ООД, със седалище и адрес на
управление София, район "Красно село", ул.Св.Георги Софийски 74, вх. Б,
ет.15, ап.43, с предмет на дейност: внос, износ и търговия с всякакви
видове стоки, незабранени със закон, производство на промишлени и
селскостопански стоки самостоятелно или в сътрудничество с други лица,
представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
юридически и физически лица в страната и в чужбина, сделки с недвижими имоти
(покупко-продажба, наем, аренда и др.),отглеждане, преработка,
производство, изкупуване, съхранение и реализация на селскостопанска
продукция, животни, плодове, зеленчуци, отглеждане и търговия с билки,
експлоатация на търговски обекти, заведения за обществено хранене,
ресторантьорство, хотелиерство, строителство, транспортни и туристически
услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия на едро и дребно,
участие в други дружества, както и всякаква друга незабранена със закон
дейност.Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,със
съдружници Иван Стефанов Качаунов, Ебабе Мехмед Мехмедали и Хюсеин Мюслим и
се управлява и представлява от Иван Стефанов Качаунов.
69617
*****************************
АД "ФРАМАТОМ АНП - КЛОН БЪЛГАРИЯ" Клон на чуждестранно лице

БУЛСТАТ:130567833
Регистрирана по ДДС с данни:
Данъчен номер: 1223113458
Данъчна регистрация: ТДД СОФИЯ-град, 22.11.2001 г.

Данъчен адрес: обл. СОФИЯ общ. СТОЛИЧНА
Пощ.код 1000 ЕК.ЙОСИФ № 80

История на регистрацията:
Регистриран 22.11.2001
Юридически статут: Неюридическо лице
Клон на чуждестранно лице

Документ за промяна:
Решение 2 от 13.08.2002 г. по ф.д. 7609/2001 г. на Софийски градски съд,
партиден № 63343 рег. 1, том 720, стр. 155


...........................
УПРАВЛЯВАЩИ:
ДОМИНИК ЛУИ ЕБАЛАР, ЛП 97TL17856, Държава: ФРАНЦИЯ
Длъжност: Управител, Роля: Управляващ
********************
ДВ, бр. 17 от 11.02.1998 г.
Софийски градски съд

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.
2 ТЗ с решение по ф.д.№ 4299/97 вписа в търговския регистър под № 38867,
т. 429, стр. 40, дружество с ограничена отговорност "Брани - Л" - ООД, със
седалище и адрес на управление София, район "Лозенец", ул.Лозенска планина
14 - 18, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, туристически
услуги (след лицензиране), в т.ч.хотелиерска дейност, ресторантьорство,
посредничество, консултантска дейност, търговско представителство и
агентство, както и други дейности, незабранени със закон.Дружеството е с
капитал 50 000 лв.,с неограничен срок, със съдружници Бранислав Лайнович,
Благое Жевтич и Игор Негованович и се управлява и представлява от Бранислав
Лайнович.
45009

***************
АЛИ ПИШКИН ЕТ

БУЛСТАТ:822107639
Юридически статут: Неюридическо лице
Едноличен търговец (ЕТ)

Документ за създаване:
Решение 2565 от 28.08.1993 г. по ф.д. 2158/1993 г. на Пазарджишки окръжен
съд том 22, стр. 28

.................................
СОБСТВЕНИЦИ:
АЛИ РАМАДАН ПИШКИН, ЕГН 5110013604
Едноличен собственик,
Дял: 100.00%

УПРАВЛЯВАЩИ:
АЛИ РАМАДАН ПИШКИН, ЕГН 5110013604,
Длъжност: Собственик, Роля: Управляващ
Софийски градски съд

Софийският градски съд на основание чл.6 във връзка с чл.119, ал.
2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д.№ 15877/97 за "Де - Ви" -
ЕООД: заличава управителите Олга Сьоренсен и Валентин Александър Добрев;
вписва за управители Ебе Кнудсен, Лайф Хелмут Кристиансен и Вера Иванова
Бърдарова;деноминира капитала от 5 000 000 лв.на 5000 лв.;дружеството
се управлява и представлява от Ебе Кнудсен, Лайф Хелмут Кристиансен и Вера
Иванова Бърдарова заедно и поотделно.
20739

Промени в регистрацията и връзка с БУЛСТАТ:121543801
********************************************************

To be continued!...


източник: изпратено по мейл
Публикувано на 19-07-2006 @ 08:04:02 EEST от badmin
 
В тази рубрика
· търси в рубрика: обяви
· търсене в статии от: badmin


най-четената статия в: обяви:
Какво не трябва да казваме по време на секс

рейтинг на статия
средна оценка: 4.56
Гласове: 25


отдели само 1 секундичка и гласувай за статията:

отлично
мнооо добре
добреее
Regular
лошооооо

опции

 разпечатай статията разпечатай статията

коментарите са си собственост на тоя дето ги поства. ние не носим никаква, ама никаква отговорност за съдържанието им.

анонимниците не могат да тургат коментари. аре да се регистрираш, а?